Podmínky užívání

Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby slevmi.cz.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky užití (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb cashback portálu www.slevmi.cz (dále jen "Služba"), Provozovatelem Služby je společnost Inspirio s.r.o., IČ: 28399439, se sídlem U Mlýna 12/11, Plzeň, 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22345 (dále jen "Provozovatel").
 2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli; Uživatelem je fyzická osoba - nepodnikatel splňující definici spotřebitele podle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen "Uživatel"). Povinností každého Uživatele je řádně se s podmínkami Služby seznámit a pokud s nimi nesouhlasí, pak Službu nepoužívat. Svůj souhlas s Podmínkami vyjadřuje Uživatel jednak používáním Služby a pak jej také explicitně dává při registraci (dále jen "Registrace"), na jejímž základě je mu zřízen Uživatelský účet.

Slovníček pojmů používaných v těchto Podmínkách

Pojmy jsou vždy psány s velkým počátečním písmenem.

 1. Bankovním účtem se rozumí bankovní účet založený u některého z bankovních ústavů na území České republiky nebo Slovenské republiky.
 2. Bonusy se rozumí mimořádné finanční odměny poskytované Poskytovatelem Uživateli v souvislosti s užíváním Portálu (např. bonus za doporučení);
 3. Cenou se rozumí kupní cena zboží nebo cena služby v Kč, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Uživatel nakupuje zboží či pořizuje službu od Obchodů.
 4. Odměnou jsou zpět vrácené peníze (cashback) z Ceny uhrazené Uživatelem Obchodu. Odměna může být ve Službě vyjádřena buď v korunách (Kč), nebo jako procento z hodnoty Uživatelem zakoupeného zboží nebo služby Obchodu. Odměna se počítá z Ceny bez DPH a bez zahrnutí dalších poplatků jak je např. poštovné, balné, doprava apod. Odměna se stanovuje vždy dle výše odměny platné v okamžiku nákupu zboží nebo služby Uživatelem.
 5. Duplicitním profilem je profil se shodným bankovním účtem nebo telefonním číslem. Za Duplicitní profil se také považuje profil, který vykazuje známky využívání tím samým Uživatelem (např. přístup z jednoho počítače, nebo shodná IP adresa apod.).
 6. E-mailem uživatele se rozumí emailová adresa Uživatele použitá při registraci.
 7. Seznamem obchodů se rozumí databáze odkazů směřujících na Obchody a dalších informací o Obchodech a jejich zboží či službách;
 8. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;
 9. Partner je smluvním partnerem Poskytovatele nabízejícím na Portálu Uživatelům soutěže, slevy a jiné promoční nabídky a který provozuje Partnerský web.
 10. Obchodem se rozumí internetový obchod nebo web Partnera.
 11. Uživatelským účtem se rozumí uživatelský účet každého Uživatele, který byl zřízen při Registraci.
 12. Službou se rozumí služba vrácení peněz (cashback) spočívající v plnění Poskytovatele, které směřuje k zajištění Odměny Uživateli, přičemž bližší specifikace obsahu Služby a další podmínky a informace k ní se vztahující (zejména informace o Partnerech, výši Odměny a/nebo Bonusu apod.) jsou uvedeny na Webovém rozhraní či v rámci Rozšíření. Služba je Uživateli poskytována bezplatně;
 13. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služby, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, se kterými vyslovuje Uživatel svůj výslovný souhlas při Registraci.

Ochrana soukromí

 1. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Zásady ochrany soukromí Služby, které najdete na adrese www.slevmi.cz/personal-data-processing-consent.
 2. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí Uživatel také s výše uvedenými Zásadami ochrany soukromí.

Registrace, uzavření smlouvy a uživatelský účet

 1. Aby mohl uživatel získávat Odměny musí ve Službě projít Registrací, na základě které je mu vytvořen Uživatelský účet.
 2. Fyzická osoba může Registraci do Služby provést buď s využitím Emailu uživatele nebo pomocí osobního účtu na Facebooku případně účtu Google. Ve všech uvedených případech se musí jednat o emailové adresy či účty té dané fyzické osoby. Každá fyzická osoba může mít právě jeden účet. Uživatel má povinnost do tří dnů od Registrace doplnit své osobní údaje do svého Uživatelského účtu, které musí být pravdivé a přesné osobní údaje. Aktuálnost údajů je uživatel povinne udržovat. Jakákoliv odchylka od těchto povinností je považována za podstatné porušení Smlouvy a Provozovatel je oprávněn Uživatelský účet zablokovat a může od Smlouvy odstoupit.
 3. Zrušení Uživatelského účtu je možné provést písemnou žádostí na adrese Provozovatele.
 4. Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena dokončením Registrace, tedy kliknutím Uživatele na odkaz v e-mailu zaslaném mu Provozovatelem na E-mail uživatele po přihlášení přes Google účet, Facebook účet nebo pomocí emailové adresy vyplněné do registračního formuláře.

odměny a nárok na jejich získání

 1. Provozovatel zprostředkovává přístup Uživatelům do webových aplikací Partnerů, kde mohou Uživatelé provést nákup. Za toto zprostředkování inkasuje Odměnu o kterou se dělí s Uživatelem. Provozovatel nijak nesouvisí s nákupem zboží a není součástí smluvního vztahu Uživatele a Partnera, od kterého Uživatel kupuje zboží nebo službu. Není proto zodpovědný za dodávku či případné vady. Jiná práva související s nákupem musí Uživatel uplatňovat vždy u Partnera.
 2. Výše Odměny za nákup služby nebo zboží je uvedena v detailu Partnera ve webovém rozhraní Služby a to v procentech nebo v korunách. Odměna pro uživatele se vypočítává z částky určené Partnerem a tudíž není jednotná. Výše odměny za nákup v eShopech mimo ČR je dále ovlivněna směnným kurzem.
 3. Odměnu může získat pouze přihlášený Uživatel a to za splnění těchto podmínek:
  1. k nákupu musí dojít ihned po prokliku do webové aplikace Partnera,
  2. při nákupu nesmí být použit slevový kupón, který nepochází ze Služby,
  3. nákup musí proběhnout celý online a na zařízení, ze kterého se Uživatel do webové aplikace Partnera prokliknul (nákup nelze provádět telefonicky, osobně, emailem a nebo jinými způsoby),
  4. nákup musí být dokončen a nesmí být jakkoliv změněn po dokončení; Odměna nemůže být vyplacena, pokud byl nákup stornován, nezaplacen, nebo pokud bylo zboží vráceno,
  5. nakupující vystupuje jako fyzická osoba - nepodnikatel (Odměna se nevztahuje na B2B zákazníky),
  6. nákup může být proveden pouze po přesměrování do webové aplikace Partnera - pokud k přesměrování nedojde (např. z technického důvodu, kvůli programové chybě nebo dočasné nedostupnosti Služby) nelze Odměnu získat,
  7. Uživatel musí použít prohlížeč, který má správně povoleno cookies,
  8. Uživatel nesmí mít v prohlížeči programy blokující správné měření jako jsou firewally, blokátory zobrazování reklam (např. AdBlock aj.),
  9. Uživatel musí mít vyplnění Uživatelský profil a to platnými a správnými údaji o své osobě (zejména Jméno a Příjmení a Bankovní účet vedený na tyto údaje.
 4. Podmínky vyplacení Odměny jsou následující:
  1. Odměna nemůže být vyplacena pokud Partner nebo zprostředkovatel měření (affiliate síť) z jakéhokoliv důvodu nevyplatil Službě žádnou provizi za nákup Uživatele (nejčastěji jde o technický důvod, kdy nebyl zaznamenán proklik, ale i jiné důvody),
  2. Předmětem cashbacku a tedy Odměny nelze získat za platby za poštovné, DPH, recyklační poplatky, případně pokud platba za zboží nebo služby proběhla s využitím bodů či jiného platidla z věrnostního programu Partnera,
  3. Provize není spojena s transakcí, která byla systémem označena jako podvodná (za účelem neoprávněného obohacení),
  4. Nesmí dojít k porušení těchto VOP.
 5. Odměna za nákup je Uživateli připsána nejčastěji do 48 hodin od dokončení nákupu. Nově registrovaná Odměna čeká zhruba 14 - 70 dní na potvrzení Partnera a poté bude Uživatel oprávněn vyžádat si výplatu odměny na svůj Bankovní účet.
 6. Provozovatel může Uživateli připsat i tzv. "Bonusové odměny" (dále jen "Bonusové odměny", jejichž výplata je podmíněná provedením akce např. první nákup v určité výši aj. O těchto bonusových odměnách a konkrétních podmínkách jejich získání rozhoduje Provozovatel a informuje Uživatele prostřednictvím emailu nebo webového rozhraní Služby.
 7. Uživatel za žádných okolností není oprávněn požadovat výplatu Odměn od Partnerů a za tímto účelem je kontaktovat.
 8. Uživatel sám je zodpovědný za řádné zdanění získaných Odměn.

Slevy a slevové kupóny

 1. Uživatel může na Službě najít také informace o slevách a slevových kuponech Partnerů, které může při nákupu u Partnera využít. Tyto informace Provozovatel pouze zprostředkovává a neručí proto za jejich správnost či úplnost ani využitelnost. Jejich využití je čistě volbou Uživatele, který se nemůže na Provozovateli domáhat jakékoliv náhrady za případně vzniklou újmu.
 2. Žádné Provozovatelem zpřístupněné informace nejsou veřejným příslibem ze strany Partnerů či Provozovatele a nepředstavují nabídku (návrh na uzavření smlouvy). Za správnost a použitelnost těchto informací odpovídají výhrradně Partneři, kteří je také mohou změnit, omezit či dokonce zrušit.

Závěrečná ustanovení

 1. Služby nemusí být nepřetržitě dostupná (zejména jde o nutné technické odstávky a previdelnou údržbu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit či zrušit bez náhrady a nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby.
 3. Tyto podmínky může Provozovatel kdykoliv měnit (např. při změně Služby aj.) a na tuto změnu upozorní Uživatele na webovém rozhraní Služby.
 4. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.
 5. V případě stížností se Uživatek může obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy podpora@slevmi.cz. či na Českou obchodní inspekci.
 6. Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.slevmi.cz/clanky/terms-and-agreements.
 7. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 19. 7. 2020 .