Poučení o právech uživatelů

Práva uživatele serveru SLEVMI.cz jsou dána zákonem a týkají se především informací, které o vás zpracováváme. Pokud máte zájem o jakoukoli operaci s nimi, prosíme abyste svá práva uplatnili písemně na adrese společnosti Inspirio s.r.o., U Mlýna 12/11, Plzeň 326 00 nebo na emailové adrese podpora@slevmi.cz. V případě pochybností o Vaší totožnosti si vyhrazujeme právo na poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti ještě před tím, než se začneme žádostí zabývat.

Mezi vaše práva patří hlavně:

  • Právo na přístup k osobním údajům - můžete se nás kdykoliv zeptat, jaká data o vás zpracováváme, kde jsme je získali (pokud ne od vás) a pokud tím nebudou dotčena práva jiných osob či společností, pak můžete požádat i o jejich kopii.
  • Právo na opravu osobních údajů - jsou li naše údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich doplnění nebo opravu.
  • Právo na výmaz osobních údajů - můžete nás požádat o úplný výmaz všech vašich osobních dat; především se to týká situace, kdy již data nejsou potřebná pro účely, pro které jsme je získali. V určitých situacích daných zákonem výmaz nelze provést a o tom budete v konkrétním případě informováni.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů - to znamená, že místo smazání můžete požádat o dočasné omezení zpracování těchto dat.
  • Právo na přenositelnost osobních údajů - vaše údaje vám na vyžádání předáme ve strojově čitelném formátu.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu; Pokud podáte tuto námitku pak posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - souhlas ke zpracování dat můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených výše; V takovém případě nebude dotčený uživatelský účet aktivní a nebudete mít možnost získávat odměny za nákupy.
  • Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů - můžete uplatnit u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).

Aktualizováno dne: 19. 7. 2020